Regulamin

Regulamin

 1. Sklep Internetowy bobasnafali (zwany dalej " Sklepem ") działający pod adresem www.bobasnafali.pl prowadzony jest przez firmę Agra Art Rafał Dogoda (zwaną dalej "Sprzedającym ").
 2. Sklep umożliwia zawarcie umowy sprzedaży artykułów tekstylnych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet .
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Klientami.
 4. Rabaty nie łączą się ze sobą

§ 2.

Warunki dokonywania zakupów w Sklepie drogą elektroniczną

 1. W celu skorzystania ze Sklepu zarówno komputer Klienta jak i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (zalecamy najnowszą wersję Firefox'a lub Opery) w rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej, połączony z siecią Internet.
 2. Zakazane jest wysyłanie przez Klienta do Sklepu jakichkolwiek informacji:
  1. nie związanych z działalnością Sklepu,
  2. których treść narusza prawo,
  3. naruszających prawa innych osób.
 3. Znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w Sklepie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego towarów wskazanych w zamówieniu.
 4. Ceny prezentowane w Sklepie mają charakter wyłącznie orientacyjny i podawane są w polskich złotych (PLN) w formie cen brutto (tj. po doliczeniu do ceny netto 23% podatku VAT ). Podawane w Sklepie ceny towarów nie określają ceny dostawy do Klienta, która ustalana jest odrębnie dla każdego zamówienia składanego przez Klienta i której wysokość zależy od wartości zamówienia, daty realizacji zamówienia, dostępności towaru oraz warunków i sposobu realizacji dostawy i wykazywana jest odrębnie przy każdym zamówieniu.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie opisy towarów, specyfikacje oraz zamieszczane zdjęcia jak najlepiej odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Sprzedający nie może jednak zagwarantować, że dane zamieszczone w Sklepie nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania materiałów i informacji dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów albo ingerencji osób trzecich w treść informacji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Sklepu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które udzielane są w formie elektronicznej lub telefonicznie w dniach roboczych w godz. 9:00 – 18:00 , pod numerami telefonów:  668-618-247 692-932-668 .
 7. Klienci mogą dokonać jednorazowej rejestracji swych danych w Sklepie i posługiwać się uzyskanym identyfikatorem i hasłem podczas późniejszych sesji korzystania ze Sklepu, przy czym:
  1. rejestracji można dokonać ze strony internetowej Sklepu - wybierając opcję " Zarejestruj się ".
  2. w celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie unikalnego identyfikatora (może to być tzw. " login " lub adres e-mail ) oraz hasła, a następnie szczegółowych danych Klienta.
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostaną wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie.
 8. Klient zobowiązuje się, że wszelkie podawane przez niego dane i informacje będą zgodne ze stanem faktycznym . Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości danych i informacji podawanych przez Klienta.
 9. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 10. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorach danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 11. Przekazane przez Klienta informacje są zastrzeżone i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 3.

Składanie Zamówienia / Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą systemu informatycznego obsługi Sklepu (strony internetowej), dostępnego dla Klienta pod jednym z adresów wskazanych w § 1 ust. 1.
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. wprowadzenie zamawianych produktów do tzw. Koszyka ,
  2. wpisanie wszystkich wymaganych danych w formularzu zamówienia,
  3. wysłanie zamówienia do Sklepu,
  4. potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. W celu weryfikacji danych zamówienia oraz umożliwienia Klientowi wykonania czynności potwierdzenia zamówienia, o której mowa w ust. 3.d), Sklep wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, korespondencję zawierającą szczegółowe dane i warunki realizacji zamówienia, w tym także cenę (zwane dalej "Specyfikacją Zamówienia ") oraz hiperłącze do dedykowanej strony internetowej Sklepu służącej do potwierdzenia zamówienia.
 5. Potwierdzenie zamówienia wykonywane jest przez Klienta poprzez wywołanie w przeglądarce internetowej strony internetowej, o której mowa w ust. 4. Wywołanie następuje na skutek kliknięcia na hiperłącze zawarte w korespondencji elektronicznej otrzymanej przez Klienta od Sklepu, lub wpisanie w przeglądarce internetowej adresu strony, do której odnosi się hiperłącze.
 6. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty wysłania ze Sklepu Specyfikacji Zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu anulowane zostają wszystkie wcześniejsze oferty, informacje i uzgodnienia dotyczące ceny i warunków zakupu towarów wymienionych w Specyfikacji Zamówienia przesłanej Klientowi. W zależności od rodzaju wyrobów, stanu ich dostępności i możliwości dostawy Sklep może zastrzec krótszy niż 7-dniowy termin dla złożenia przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.
 7. Umowę sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uważa się za zawartą dopiero w chwili kiedy Sklep otrzyma od Klienta potwierdzenie zamówienia, wykonane i złożone przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi powyżej w ustępach 3.d) 5 i 6 .
 8. Sklep może uzależnić realizację zamówienia od wcześniejszego podania przez Klienta numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi firmy AGRA ART weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 9. Określone w niniejszym Regulaminie warunki sprzedaży i wysyłki towarów dotyczą wyłącznie sprzedaży i dostawy towarów na terenie Polski . Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę wymagają każdorazowo odrębnego indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sklepem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub przesunięcia w czasie zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.

§ 4.

Płatności

 1. Wiążącą cenę sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów wraz z kosztami transportu określa Specyfikacja Zamówienia .
 2. Zapłata ceny przez Klienta może być dokonana w wybrany przez Klienta, jeden z następujących sposobów:
  1. za pobraniem - zapłata kurierowi przy odbiorze towaru,
  2. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Specyfikacji Zamówienia
  3. gotówką w kasie Sprzedającego - przy odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego.
  4. systemem ratalnym - po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz otrzymaniu zgody z banku udzielającego pożyczki kredytowej.

§ 5.

Realizacja umowy sprzedaży

 1. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia i akceptacji umowy sprzedaży. Czas realizacji zamówienia jest podany orientacyjnie i może być przedłużony w zależności od dostępności towaru w magazynie Sklepu oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (pocztę, itp.). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sklep powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia.
 2. Zamówione towary mogą być dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane przez Klienta w siedzibie Sprzedającego. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dostarczana jest do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, a koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedający. W przypadku odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie przez Klienta terminu odbioru.
 3. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

§ 6.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres Agra Art Rafał Dogoda 01-470 Warszawa bądź adres e-mail biuro@bobasnafali.pl oświadczenia przed upływem terminu.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres Agra Art Rafał Dogoda 01-470 Warszawa bądź adres e-mail biuro@bobasnafali.pl oświadczenia przed upływem terminu.
3.    Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia (kliknij aby pobrać) o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.    wiadomością e-mail, na adres: biuro@bobasnafali.pl,
b.    w formie pisemnej, na adres Agra Art Rafał Dogoda 01-470 Warszawa
4.    Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
a.    dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
b.    bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c.    kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.     W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.    Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.    Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:

Agra Art Rafał Dogoda
Ul. Dywizjonu 303 113/14,
01-470 Warszawa
668-618-24713.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z BOK pod numerem infolinii 668-618-247, lub kontakt mailowy na adres: biuro@agra-art.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

Zastrzeżenie Prawa Własności / Ryzyko

 1. Prawo własności towaru przechodzi na Klienta dopiero z chwilą dokonania zapłaty pełnej ceny za dostarczony towar.
 2. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczeniu mu towaru.

§ 11.

Rękojmia / Gwarancja jakości

 1. Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi wyłącznie w zakresie dotyczącym wymiany towaru na nowy wolny od wad i tylko w przypadku jeśli reklamowany towar był wcześniej co najmniej trzykrotnie naprawiany z powodu istotnych wad, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Postanowienia ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument.
 3. Towary zakupione w Sklepie są objęte gwarancją producenta, dystrybutora bądź sklepu AudioŚwiat. W takim przypadku okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z towarem oraz na stronie internetowej Sklepu.

§ 12.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji drogą pocztową listem poleconym, reklamacja może być dodatkowo złożona w formie korespondencji elektronicznej z jednoczesną informacją o dacie wysłania reklamacji w drodze pocztowej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy odbioru towaru dokonano w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę i potwierdzi on to w protokole reklamacyjnym.
 3. Reklamacje dotyczące towarów będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana na adres podany przez Klienta przy składaniu reklamacji.

§ 13.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli Klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji elektronicznych, jego dane ( adres e-mail ) będą wykorzystywane również w celu wysyłania takich informacji.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 5. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu email do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Audio Świat oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Audio Świat (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§ 14.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta (zamawiającego) umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak polubowne uregulowanie spornych kwestii okazałoby się niemożliwe wszelkie spory Stron będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Polityka prywatności

Agra Art szanuje prawo do prywatności każdego użytkownika. Staramy się ograniczać wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia im usług na najwyższym poziomie. Niezbędne do realizacji zamówień dane służą wyłącznie do wewnętrznych potrzeb działania firmy i jej serwisu. Dodatkowo firma nasza dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów chronione były w sposób właściwy. Nie udostępniamy zebranych danych osobom trzecim.

O wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą pojawić się w związku ze zmianami w polskim prawie, będziemy na bieżąco informować. Jednakże zmiany te nie spowodują udostępnienia danych osobowych osobom trzecim.

 

1. Definicje

 • Administrator – Agra Art Rafał Dogoda z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej Baśni 5/42 01-853 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.0000533430, NIP: 118-188-37-35,
 • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.bobasnafali.pl
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Dane Osobowe

 • Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

 • Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@bobasnafali.pl.
 • Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez Agra Art Rafał Dogoda z siedzibą w Warszawie.

3. Definicje Cookies

 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Świadczenia usług reklamowych
   • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • www.videotesty.pl [administrator cookies: North Star Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Polsce]
   • www.etracker.de [administrator cookies: etracker GmbH z siedzibą w Niemczech]
   • YD World / impulse [administrator cookies: YD Group BV z siedzibą w Holandii]
   • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]
   • Tradedoubler Sp z o.o. [ administrator cookies Tradedoubler Sp z o.o., ul. Piękna 28/34, 00-547 Warszawa]
   • RTB House S. A. [ administrator cookies: RTB House S. A., ul. Złota 61/101, Warszawa 00-819]
   • salesmedia.pl [ administrator cookies: Cube Group S.A., ul.Cybernetyki 19A, lokal 237, 02-677 Warszawa]
   • k2.pl [ administrator cookies: K2 Internet S.A. ul. Domaniewska 44a, budynek Platinium 502-672 Warszawa]
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]
  • wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • HelpOnClick [administrator cookies: HelpOnClick LLC z siedzibą w USA]
   • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]
  • Realizacji płatności:
   • ewniosek.credit-agricole.pl [administrator cookies: Credit Agricole Bank Polska S.A.]
   • kalkulator.syncarty.pl [administrator cookies: Alior Bank S.A.]
   • www.platnosci.pl [administrator cookies: PayU S.A.]
   • e-raty [administrator Santander Consumer Bank S.A. ]
  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu treści:
   • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]
  • wysyłki mailingu:
   • mail.freshmail.pl [Freshmail z siedzibą w Polsce]
   • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]
  • rozpoznawanie lokalizacji:
   • google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]

6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.